Úvod

Pozvánka na Valnou hromadu

15. 3. 2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ČESKÁ VECE CZ, a.s., IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19.4.2018 od 9:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
 7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2018
 9. Volba pana Pavla Plška, nar. 19.10.1972, bytem Bítouchov 169, 513 01 Semily, členem představenstva.
 10. Volba Ing. Lucie Kobiánové, nar. 23.11.1987, bytem Ostředek 81, 257 24 Chocerady, členkou dozorčí rady.
 11. Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

 

K bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

 

K bodu 5 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

 

K bodu 6 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2017.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2017, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

 

K bodu 7 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 128 512,89 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 97 875,75 Kč uhradí neuhrazenou ztrátu minulých let a částku ve výši 30 637,14 Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem uhradit ztrátu z minulých let a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic. Dozorčí rada návrh podpořila.

 

K bodu 8 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o přenechání rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018 dozorčí radě společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zdůvodnění: Navrhuje se přenechat rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě jako kontrolnímu orgánu, jak to umožňuje ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

 

K bodu 9 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí Pavla Plška, dat. nar. 19.10.1972, bytem Bítouchov 169, 513 01 Semily, členem představenstva.

Zdůvodnění: Dne 20.2.2018 bylo společnosti doručeno oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva ze strany pana Tomáše Fábela. Výkon funkce skončil dne 21.2.2018. Podle § 443 zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada nového člena představenstva do dvou měsíců od ukončení jeho funkce. V souladu s výše uvedeným se navrhuje volba Pavla Plška členem představenstva.

 

K bodu 10 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada volí Ing. Lucii Kobiánovou, dat. nar. 23.11.1987, Ostředek 81, 257 24 Chocerady, členkou dozorčí rady.

Zdůvodnění: S účinností ode dne 1.9.2017 byla do dozorčí rady jmenována na základě rozhodnutí dozorčí rady jako náhradní člen Ing. Lucie Kobiánová. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov náhradním členům orgánů zaniká výkon funkce ke dni zasedání následující valné hromady. V souladu s výše uvedeným se navrhuje opětovná volba Ing. Lucie Kobiánové členkou dozorčí rady.

 

 

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

 

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

 

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.                          

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 144 453                                    Pasiva celkem: 144 453

Dlouhod. maj.: 800                                            Vlastní kapitál: 4 218

Oběžná aktiva: 143 651                                     Cizí zdroje: 140 042

Časové rozlišení: 2                                            Časové rozlišení: 193

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 701 110

Výsledek hospodaření za účetní období: 129

 

 

Ve Zdislavicích dne 15.3.2018

 

 

                                                           Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.