Úvod

Pozvánka na valnou hromadu 4.11.2020

15. 10. 2020

Představenstvo společnosti ČESKÁVEJCE CZ, a.s., se sídlem č.p.214, 257 64 Zdislavice, IČO 2592090l, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9438 (,,společnosto'), tímto svolávánažádost kvalifikovaného akcionáře AGROPODNIK Hodonín a.s., v souladu s § 366 zélkona o obchodních korporacích valnou hromadu (dáletéžjen,,valná hromada"), která se bude konat dne 4.11.2020 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese ě.p. 2I4, 257 64 Zdislavice.