Úvod

Pozvánka na Valnou hromadu - doplnění

10. 4. 2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - DOPLNĚNÍ POŘADU

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás informovat o doplnění pořadu jednání valné hromady, která se bude konat dne 19.4.2018 od 9:00 hodin v sídle společnosti, o čemž jste byli informována řádně a včas zaslanou pozvánkou na valnou hromadu, která byla taktéž ve stanoveném termínu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Vzhledem k tomu, že jsme do pořadu opomenuli uvést bod ohledně schvalování smluv o výkonu funkce s novými členy orgánů, informujeme Vás o tomto doplnění - jedná se o bod 11 programu. V ostatní zůstává pořad beze změny.

Pořad valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
 7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2018
 9. Volba pana Pavla Plška, nar. 19.10.1972, bytem Bítouchov 169, 513 01 Semily, členem představenstva.
 10. Volba Ing. Lucie Kobiánové, nar. 23.11.1987, bytem Ostředek 81, 257 24 Chocerady, členkou dozorčí rady.
 11. Schválení smluv o výkonu funkce s členem představenstva a členkou dozorčí rady
 12. Závěr

 

Návrh usnesení k bodu 11 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Pavlem Plškem.

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členkou dozorčí rady Ing. Lucií Kobiánovou.

Zdůvodnění: S ohledem na volbu nového člena představenstva a nové členky dozorčí rady se navrhují valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené s těmito novými členy orgánů. Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

 

Ve Zdislavicích dne 9.4.2018

 

 

 

                                                           Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.