Úvod

Pozvánka na valnou hromadu

1. 12. 2015

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
  3. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií z akcionáře AGPI, a.s., se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO 00112836, na akcionáře AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963.
  4. Volba Ing. Jiřího Tvrdíka, dat. nar. 16.3.1973, bytem Mezi Mosty 1846, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice a Ing. Milana Sýkory, dat. nar. 21.8.1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim, členy představenstva
  5. Volba Ing. Milana Vaníčka, dat. nar. 23.11.1966, bytem Fialová 203/11, Podhrad, 350 02 Cheb, členem dozorčí rady
  6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a s členem dozorčí rady
  7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada souhlasí s převodem akcií ve vlastnictví společnosti AGPI, a.s., se sídlem č.ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO 00112836, tj. ] kusu akcie ojmenovité hodnotě ve výši 150. 000, -Kč s číslem 1, a spoluvlastnického podílu akcie ve výši id. % z celku s číslem akcie 5, na společnost AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963.

Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář, a to společnost AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963, doručila žádost podle 5 366 zákona o obchodních korporacích, o svolání valné hromady k projednání této záležitosti, přičemž k této záležitosti navrhla i výše uvedené usnesení.

Body programu 4)-6) doplnilo na pořad jednání valné hromady v souladu 5 © 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti se souhlasem kvalifikovaného akcionáře AGROPODNIK Hodonín a.s., a to ztoho důvodu, že v důsledku kooptace člena představenstva Ing. Milana Sýkory a člena dozorčí rady Ing. Milana Vaníčka dojde okamžikem zasedání valné hromady k zániku jejich funkce, a dále ztoho důvodu, že člen představenstva Ing. Milan Zobal ze své funkce odstoupil písemným oznámením doručeným společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení:

Valná hromada volí Ing. Jiřího Tvrdíka, dat. nar. 16. 3. 1973, bytem Mezi Mosty 1846, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, členem představenstva.
Valná hromada volí Ing. Milana Sýkoru, dat. nar. 21.8.1958, bytem Čs. armády 610, Chrudim III, 537 01 Chrudim členem představenstva.
Zdůvodnění: Navrhuje se volba členů představenstva, jelikož Ing. Sýkorovi skončí výkon funkce vzniklý na základě kooptace ke dni konání valné hromady a Ing. Zobal ze své funkce odstoupil.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada volí Ing. Milana Vaníčka, dat. nar. 23.11.1966, bytem Fialová 203/11,
Podhrad, 350 02 Cheb, členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Navrhuje se volba člena dozorčí rady, jelikož lng. Vaníčkovi skončí výkon funkce vzniklý
na základě kooptace ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usneseni: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členy
představenstva a mezi společností a členy dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce
pobírají odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Organizační pokyny:
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat půl hodiny před začátkem valné hromady v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Ve Zdislavicích dne 26.11.2015

Jindřich Macháček
za představenstvo společnosti
ČESKÁ VEJCE cz, a.s.