Úvod

Pozvánka na Valnou hromadu

24. 4. 2017

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ČESKÁ VECE CZ, a.s., IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22.6.2017 od 11:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
  6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016
  7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2017
  9. Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

 

K bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

 

K bodu 5 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

 

K bodu 6 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

 

K bodu 7 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 602 000,- Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 0,- Kč dotuje sociální fond společnosti a částku ve výši 602 000,- Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem zaplnit sociální fond společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic. Dozorčí rada návrh podpořila.

 

K bodu 8 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada rozhodla o přenechání rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 dozorčí radě společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zdůvodnění: Navrhuje se přenechat rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě jako kontrolnímu orgánu, jak to umožňuje ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

 

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

 

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

 

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.                          

 

 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 111 089                                     Pasiva celkem: 111 089

Dlouhod. maj.: 1 045                                         Vlastní kapitál: 4 089

Oběžná aktiva: 110 044                                     Cizí zdroje: 106 962

Časové rozlišení: 0                                             Časové rozlišení: 38

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 567 088,- Kč

Výsledek hospodaření za účetní období: 602 000,- Kč

 

 

Ve Zdislavicích dne 21.4.2017

 

 

                                                           Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ,